wat hield ons bezig.

 

wegencategoriseringsplan

Het is druk op Texel. Dit doet zich vooral voelen in het aantal verkeersbewegingen over het eiland. Waar we vroeger we nog riepen dat Texel altijd filevrij is, kunnen we dit nu niet meer blijven beweren. 
Het wegennet van het eiland is niet meer geschikt voor zoveel auto’s en daarom is gemeente Texel bezig met een wegencategoriseringsplan. In het plan worden vier opties uitgewerkt om het verkeer beter te laten doorstromen.

Als we aan rust denken is makkelijk te begrijpen dat deze kernwaarde door de vele verkeersbewegingen onder druk komt te staan. Maar ook de kernwaarde cultuurhistorie kan, door verbredingen van wegen, wel eens kind van de rekening worden. Wat als er sloten gedempt moeten worden, tuinwallen moeten wijken of oude bosschages worden gekapt? SKT heeft als standpunt dat enkele wegen verbreed moeten worden voor de verkeersveiligheid, maar daarnaast willen we de aandringen op verminderen van het autoverkeer. De inspraakreactie is in te zien op de website in het archief. 

 

solar texel

Het college van B&W heeft aangegeven mee te willen werken aan het Zonnepark Solar Texel. Het park grenst aan de Pelikaanweg en ligt evenwijdig aan de Pontweg. De bedoeling is om op de locatie zo'n 15 hectare in te richten met zonnepanelen op stellages van maximaal anderhalve meter hoog. In het centrum worden de panelen geplaatst in de vorm van het eiland, met daaromheen een wandelroute. Dit park komt op agrarische grond die aangemerkt wordt als grond met een lage agrarische waarde. Het verzoek is een ontheffing te verlenen van 25 jaar, de levensduur van de panelen. Daarna wordt het park ontmanteld.

Zonneparken dragen bij aan de overstap van fossiele naar groene energievormen. Het brengt de doelstelling van de gemeente Texel om energieneutraal te worden in het jaar 2020 een grote stap dichterbij. Dat doet niets af aan de noodzaak om het kritisch te bekijken en te toetsen aan de kernwaarden. Dat is het toetsingskader voor ontwikkelingen in het landelijke gebied van Texel. SKT bestudeert het plan en maakt een afweging of het de Texelse kernwaarden aantast.

kadernota

SKT heeft er voor gepleit om de kernwaarden duidelijker op te nemen in de kadernota ‘Van Welstandsnota naar Nota Ruimtelijke Kwaliteit’. Dit is overgenomen door de raad en is verwerkt in de nota.

geluidsoverlast in zuid eierland
De akkerbouwpolder Eierland verandert langzaam maar zeker in een recreatiegebied. Plannen zijn er voor een nieuwe hangaar op het vliegveld, de MAB (auto- en motorcross) breidt haar programma uit, en de weg richting Cocksdorp slibt dicht. Bewoners van Zuid-Eierland en directe omgeving, hebben hier mee te maken en ervaren dat geluid de overhand heeft en de rust verdwijnt. SKT ziet op heel Texel de toename van geluid. 't meest, maar zeker niet alleen, door autoverkeer. Rust is wat toeristen verwachten op Texel en waar bewoners recht op hebben. SKT is er voorstander van dit punt op de politieke agenda te zetten.  

verstening in het concentratiegebied en in het landschap
In De Koog is de zorg uitgesproken over de grote hoeveelheid bungalows en huisjes die worden gebouwd aan of grenzend aan het Mienterglop. Het landelijke weggetje verandert in een aaneenschakeling van woningen en bungalows. Zorgen zijn er over de sfeer en de toename van verkeersbewegingen. Angst is er voor wat er nog meer gaat komen dat niet tegen te houden is. SKT is samen met andere maatschappelijke stichtingen uitgenodigd door de werkgroep “Verstening” om van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

ontwikkeling tubantia
Naast Tubantia, aan de Pontweg tussen Den Burg en De Koog, zijn nieuwe woonunits gebouwd door Stichting Woontij. Ze voorzien in een behoefte, want de woningnood op Texel is hoog. Het zijn tijdelijke woningen. Ook in dit geval is er, hoewel ze niet van steen zijn, sprake van de spreekwoordelijke verstening. Een lint aan bebouwing langs dit stuk van de Pontweg komt steeds dichterbij. SKT vraagt zich af of het voormalige appartementencomplex Tubantia mag blijven staan en of hier sprake is van verplaatsing van slaapplaatsen?

ruimtelijke kwaliteit
Door de gemeente wordt gewerkt aan de nota 'Van Welstandsnota naar Nota Ruimtelijke kwaliteit'. De welstandsnota van Texel die nu geldt is bijzonder. Hele delen van het eiland zijn welstandsvrij, terwijl het landschapsbeeld zo belangrijk is voor bewoners en zeker voor toeristen. SKT zou graag weer zien dat heel Texel onder een vorm van welstand komt.