Nieuwsbrief 2016 – waar zijn we mee bezig

 

Beleid en activiteiten van de SKT worden bepaald door de actualiteit. Telkens als zich plannen of beleidsvoornemens van overheids- en andere instanties aandienen die gevolgen hebben voor de ruimtelijke kernwaarden, dan reageren wij daarop in het vroegst mogelijk stadium. Wij hebben ons intensief bemoeid met het bestemmingsplan voor het buitengebied, wat tot een groot aantal wijzigingen van het oorspronkelijke ontwerp heeft geleid. Ook hebben wij onze visie gegeven op het ontwerp bestemmingsplan van Den Hoorn voor wat betreft het ‘groene’ deel daarvan, het tuunwallen- en schapenland bij de kerk. We zijn op bezoek geweest bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om onze visie te geven wat betreft de landschappelijke aspecten van de voorgenomen dijkverzwaring en de bouw van nieuwe gemalen. Bij contacten met het gemeentebestuur is duidelijk geworden welke rol de kernwaarden moeten spelen bij de beoordeling van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en welke invloed de Planet Texel-ideeën en de Texelprincipes daarbij hebben. Door de gemeenteraad is vastgesteld dat de ruimtelijke kernwaarden leidend toetsingskader en fundament zijn voor gemeentelijke besluiten. De Texelpricipes zijn daarbij inspiratiebron. Wij zeggen: de Texel principes zitten ons niet in de weg zolang ze de kernwaarden niet aantasten. De raad ging ook akkoord met onze inbreng in de startnotitie voor de nieuwe beleidsnota voor Recreatie en Toerisme. Bij de openbare discussie over deze belangrijke nota nemen wij dezelfde plaats in als het Texels Ondernemersplatform (TOP) en de VVV. We zitten dus in de stuurgroep en in de werkgroepen en hebben het daar behoorlijk druk mee. De discussie is nu in een beslissend stadium zodat er spoedig antwoord zal zijn op de vraag in hoeverre er nog ontwikkelingsmogelijkheden zijn wat betreft de verblijfsrecreatie. De gemeenteraad heeft daarbij het laatste woord.

Intussen hebben we ons ook bemoeid met andere zaken waarbij de ruimtelijke kwaliteit van Texel in het geding kan zijn. We hebben meegedaan aan de workshops Texel Water van het Hoogheemraadschap en gaven input bij de beeldvormingssessie die voor gemeenteraad en dorpscommissies werd gehouden in verband met het beheersplan voor de openbare ruimte. Uit twee incidenten bleek dat tuinwallen op Texel onvoldoende worden beschermd. Wij hebben bij b en w en de gemeenteraad gepleit voor andere criteria bij het beoordelen van een sloopvergunning en om strikte handhaving als tuinwallen zonder vergunning worden gesloopt.