nieuwsbrief SKT 2018

terug naar archief

 

Het afgelopen jaar heeft Stichting Kernwaarden Texel (SKT) zich weer sterk gemaakt voor de kernwaarden van Texel: rust, ruimte, natuur, een open landschap, cultuurhistorie en nachtelijke duisternis. De kernwaarden die samen garanderen dat Texel een aantrekkelijk eiland blijft om te wonen, te werken en te recreëren. De kernwaarden die door de gemeenteraad van Texel zijn vastgesteld en dienen als toetsingskader voor te maken beslissingen die van invloed kunnen zijn op het unieke landschap van Texel. Keuzes die gevolgen hebben voor sociale en economische ontwikkelingen op langer termijn. De SKT zet zich in voor de kernwaarden door in een vroeg stadium mee te denken bij ontwikkelingen en door het belang van de kernwaarden aan een breed publiek te presenteren.

Tussen maart 2017 en mei 2018 heeft het bestuur van de SKT vijf keer vergaderd (11 april, 10 juli, 7 sept, 17 okt en 1 feb 2018) en zijn als belangrijkste punten ter tafel gekomen:

- Huisje van bezinning
- Wadsteiger
- Verhuizing en uitbreiding Texelse bierbrouwerij
- De erfgoednota
- Nota natuur en landschap
- Bestemmingsplan De Waal
- Den Burg Centrum

Huisje van Bezinning

Begin 2017 is er sprake dat er vergunning en subsidie gegeven wordt voor een huisje van bezinning op De Hors. Net als veel Texelaars is de SKT geen voorstander van de bouw van een huisje op zo’n bijzondere plek in de natuur. Juist het ontbreken van bebouwing in de wijde omtrek maakt, naast het natuurschoon, de Hors aantrekkelijk. Hoewel het een sympathiek idee is, en het een ingetogen karakter heeft, is het ons inziens geen toevoeging aan de natuurbeleving op de Hors. Ons bezwaar hebben we kenbaar gemaakt via inspreektijd bij de raadsvergadering en door middel van een ingezonden stuk in de Texelse Courant. Wellicht hebben onze bezwaren, en die van vele anderen, er aan bijgedragen dat het plan uiteindelijk niet door is gegaan.

Wadsteiger

In tegenstelling tot het Huisje van Bezinning is de SKT van mening dat de steiger achter de dijk bij het gemaal wel een toevoeging kan zijn voor de natuurbeleving. Het bekijken van het Wad vanaf de dijk is al bijzonder, maar door er overheen te lopen zonder het te beschadigen is nog mooier. Tegelijk kan de steiger een impuls geven aan het toerisme in De Cocksdorp. De SKT plaatst echter ook kanttekeningen bij de Wadsteiger. Hoe wordt de uitvoering en zitten er restricties aan het gebruik van de steiger voor bijvoorbeeld evenementen? Oftewel mag bijvoorbeeld een ondernemer er maandelijks een oesterproeverij organiseren voor groepen of blijft het bezoek aan de steiger een individueel plezier.
Het laatste woord is nog niet gezegd over de steiger, en het vergunningentraject is nog lang. De SKT blijft de ontwikkelingen volgen.

Uitbreiding bierbrouwerij

De plannen van de Texelse bierbrouwerij om uit te breiden en te verhuizen naar het industrieterrein bij Oudeschild raakt de kernwaarden in het hart. Een fabriek van de omvang die de bierbrouwerij voorstaat, past niet op Texel. De kernwaarden met elkaar bewaken het karakter van Texel. Dat is een gevarieerd landschap met bedrijvigheid en activiteiten die bij plattelandsgebied horen en op de schaal die hoort bij het eiland. De opschaling van de bierbrouwerij overschrijdt die denkbeeldige grens. Onze inzet is om de deze schaalvergroting van de bierbrouwerij tegen te houden op Texel. Eerst hebben we dat gedaan door het per brief aan te kaarten bij de provincie en daarna door in te spreken bij de raadsvergadering samen met andere voor- en vooral tegenstanders. Het resultaat is dat ondanks alle bezwaren de brouwerij groen licht heeft om te verhuizen en uit te breiden op het industrieterrein. Winst is dat het in bouwvolume en capaciteit enigszins is terug geschaald.

Erfgoednota

In 2017 is de erfgoednota geschreven en aangenomen door de raad. De SKT is positief en kan zich goed vinden in de nota. Adviseur van de SKT, Dick Drijver, pleit ervoor een extra hoofdstuk aan de nota toe te voegen. Een hoofdstuk over het vloedhakenlandschap bij Den Hoorn. De gemeenteraad ziet de waarde van dit bijzondere landschap in en heeft het een plek in de nota gegeven. Hiermee zijn de kernwaarden cultuurhistorie en open landschap voor dit gebied vastgelegd in de nota.

Nota natuur en landschap

De nota uit 2003 wordt binnenkort herzien en voor de komende periode aangepast aan de huidige tijd. De SKT heeft de de oude nota bekeken en de punten die voor de Texelse kernwaarden van belang zijn bestudeerd. Het belang van een open landschap en het behouden van het micro reliëf op Texel zijn de punten waar we de raadsleden op wijzen en die we graag terug zien in de nota.

Bestemmingsplan De Waal

Onze zorgen over het bestemmingsplan de Waal betreffen het voorgenomen plan het agrarische land waarop jaarlijks in juli Sommeltjespop plaatsvindt aan te wijzen als evenemententerrein. De SKT acht zo’n verandering van bestemming  niet nodig om Sommeltjespop jaarlijks door te laten gaan. Wij denken eerder dat het mogelijkheden verschaft voor anderen om evenementen te organiseren op dit terrein grenzend aan het rustieke dorp. SKT wil dat het terrein een agrarische bestemming houdt en zolang Sommeltjespop daar wordt georganiseerd dit mogelijk moet blijven. Het voorstel van het college dat er nu ligt is dat het terrein slechts drie dagen per jaar als evenemententerrein wordt gebruikt. SKT houdt liever vast aan haar oorspronkelijke standpunt.

 

Den Burg Centrum

De SKT maakt deel uit van de klankbordgroep centrum Den Burg. Deze klankbordgroep van belanghebbenden is vanaf 2016 actief. Van de kernwaarden heeft voornamelijk de cultuurhistorie onze aandacht. Vanuit dit gezichtspunt is in eerste instantie de inzet om de bebouwing rondom het park, net als in vroeger tijden, terug te laten komen. Gaande het proces hebben we besloten het herstel van de oude situatie los te laten en mee te denken over nieuwe mogelijkheden voor het centrum. De zienswijze die pleitte voor bebouwing aan de Burgwal hebben we daarom achterwege gelaten.

Varia

Uiteraard is ook dit jaar aandacht besteed aan verdwijnende tuinwallen, instortende schapenboeten, rommel in het open landschap, reclame in weilanden en het groeiend aantal evenementen. Verder kijken we met een scherp oog naar de ontwikkelingen betreft de bio-vergisting, het groeiend aantal boeren campings in het open landschap, schaalvergroting in de agrarische sector, de ontwikkelingen in het Hogeberggebied, de landelijke visie op invulling van de kuststrook en zijn we alert op bestemmingswijzigingen op allerlei terreinen.

Vooruitblik 2018

Dit jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Als SKT zijn we benieuwd naar hoe de partijen de kernwaarden van Texel in beleid vertalen. In de afgelopen periode is een er groeiend besef dat de kernwaarden écht bijdragen aan een mooier Texel. Dit is onder andere het gevolg van onze zichtbare aanwezigheid in het openbaar debat. We hopen dat de politieke partijen dit signaal oppakken. Samen met u zullen we ook dit jaar alert blijven en de kracht van de kernwaarden van en voor Texel blijven benadrukken.