De mooiste plaats op aarde? Texel. Geen twijfel mogelijk. De natuur is er van een ongekende schoonheid, de maan en sterren verlichten ’s nachts het eiland, het weidse en gevarieerde landschap is rijk aan cultuurhistorie en van dit alles gaat een ongekende rust uit dat zijn gelijke niet kent.


 

De Stichting Kernwaarden Texel vindt Texel ook de mooiste plek. We maken ons sterk voor behoud en herstel van de Texelse kernwaarden: rust, ruimte, natuur, open landschap, cultuurhistorie, de nachtelijke duisternis. 


 

 

de kernwaarden.

Het zijn de kernwaarden die mede de identiteit van Texel en Texelaars bepalen en Texel maken tot wat het (nog steeds) is: herkenbaar anders en uniek. Deze kernwaarden zijn geen doodlopende sporen uit het verleden maar leiden naar de toekomst. Ze verbinden verleden, heden en toekomst.

 

rust

Weg uit de drukte, even de rust opzoeken, echte stilte en niets aan het hoofd. Na een periode van inspanning wil je een moment van ontspanning. Op Texel is de rust nog te vinden. Maar het staat onder druk. Geluidshinder is er van het toegenomen autoverkeer en door het groot aantal evenementen is er nooit meer niks te doen. Om rust te kunnen blijven bieden hoeven we niet veel te doen, eerder dingen te laten.  

ruimte

Texel is een slechts een ministipje op de wereldbol. Klein van stuk. En toch is er op dat stipje  ruimte voor de 14000 bewoners en de jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Hoe dat kan? Omdat Texelaars gekozen hebben om de verblijfsrecreatie te concentreren rond de dorpen De Koog en De Cocksdorp en de rest van Texel zoveel mogelijk vrij te houden. Hierdoor ben je, ook als je in De Koog bent, met een paar stappen, op plekken waar je ruimte kunt ervaren als alleen van jou.  

natuur

De variatie aan flora en fauna op Texel is in alle jaargetijden ongekend groot. Deze rijkdom aan natuur koesteren we. De duinen, het strand, de kwelders en de Waddenzee zijn voor planten en dieren van onschatbare waarde. Ook voor bezoekers van Texel is deze grote variatie aan natuur dé reden het eiland te bezoeken. Het is de toeristische trekpleister van Texel. Wie wil dat nu prijs geven?  
 

open landschap

Een open landschap, waar het zicht tot verten reikt maakt Texel niet uniek. Wel dat het vergezichten zijn over meerdere landschapstypen. Dat komt nergens anders voor. Het evenwicht van verschillende landschappen op Texel houden we graag zoals het is. Herkenbaar in hun vorm, gebruik en sfeer met bebouwing en landgebruik die past bij het desbetreffende landschap.  

cultuurhistorie

In het Texels landschap liggen de sporen van het verleden. Tuinwallen, schapenboeten en drinkkolken zijn de parels in het Texelse boerenlandschap. Geboren uit schaarste en nu van ongekende schoonheid. Behoud en vooral beheer van dit en al het ander erfgoed verdienen hoge prioriteit. We zien daarom liever geen tuinwallen verdwijnen, boeten instorten en kolken die worden gedempt. Het zijn ingrepen in een eeuwenoud landschap die niet terug te draaien zijn. 

 

nachtelijke duisternis

Op Texel kan het ’s nachts nog echt donker zijn. Door het ontbreken van kunstlicht is er vrij zicht op sterren en planeten. De nachtelijke duisternis laat je ervaren hoe groot en vooral hoe mooi het heelal is. Deze ervaring willen we niemand onthouden. We zijn voor het terugdringen van ‘lichtvervuiling’ door openbare- en andere verlichting alleen in te zetten op plekken waar het nodig is. 

 

 

over de stichting.

Ideeën, plannen en besluiten die invloed kunnen hebben op de mooiste plek van de wereld worden door de politiek getoetst aan de Texelse kernwaarden. Op die manier kan het eiland zich ontwikkelen zonder aan bewezen kwaliteiten schade te doen. Dat is de theorie. 


In de praktijk is er de waan van de dag en het economisch belang op korte termijn waarbij de Texelse kernwaarden wel eens vergeten worden. Daarom houden we als SKT een vinger aan de pols bij politieke besluitvorming. We informeren de politiek en de bevolking over het belang van de kernwaarden voor het eiland. Want de kernwaarden garanderen dat we Texel mooi en leefbaar kunnen houden voor nu en later.

 

bestuur

Het bestuur van de Stichting Kernwaarden Texel bestaat uit: 
Harry de Graaf (voorzitter) 
Joop Groeskamp (secretaris) 
Kees Boon (penningmeester) 
Maarten Roeper (bestuurslid)  
Dick Drijver is als initiator en oprichter nauw betrokken bij SKT. 
SKT wordt ondersteund door een klankbordgroep van Texelaars,

die het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven. 
Aan bestuurders en anderen worden geen beloningen uitgekeerd. 

 

doelstellingen zoals verwoord in de statuten

De instandhouding, het herstel en de promotie van de ruimtelijke kernwaarden van Texel. Dit in het belang van het behoud van de schoonheid, eigenheid en aantrekkelijkheid van het eiland om er te wonen, te werken en te verblijven. Zij streeft daarbij naar een goede balans tussen de ruimtelijke kernwaarden en de economische activiteiten. De genoemde kernwaarden zijn rust, ruimte, natuur, open landschap, cultuurhistorie en nachtelijke duisternis.

contact
Stichting Kernwaarden Texel

Email: info@stichtingkernwaardentexel.nl
Telefoon: 0222-319536 (secretaris Joop Groeskamp)

 

 

wat houdt ons bezig.

zonnepark solar texel

Het college van B&W heeft aangegeven mee te willen werken aan het Zonnepark Solar Texel. Het park grenst aan de Pelikaanweg en ligt evenwijdig aan de Pontweg. De bedoeling is om op de locatie zo'n 15 hectare in te richten met zonnepanelen op stellages van maximaal anderhalve meter hoog. In het centrum worden de panelen geplaatst in de vorm van het eiland, met daaromheen een wandelroute. Dit park komt op agrarische grond die aangemerkt wordt als grond met een lage agrarische waarde. Het verzoek is een ontheffing te verlenen van 25 jaar, de levensduur van de panelen. Daarna wordt het park ontmanteld.

Zonneparken dragen bij aan de overstap van fossiele naar groene energievormen. Het brengt de doelstelling van de gemeente Texel om energieneutraal te worden in het jaar 2020 een grote stap dichterbij. Dat doet niets af aan de noodzaak om het kritisch te bekijken en te toetsen aan de kernwaarden. Dat is het toetsingskader voor ontwikkelingen in het landelijke gebied van Texel. SKT bestudeert het plan en maakt een afweging of het de Texelse kernwaarden aantast.

kadernota
SKT heeft er voor gepleit om de kernwaarden duidelijker op te nemen in de kadernota ‘Van Welstandsnota naar Nota Ruimtelijke Kwaliteit’. Dit is overgenomen door de raad en is verwerkt in de nota.

geluidsoverlast in zuid eierland
De akkerbouwpolder Eierland verandert langzaam maar zeker in een recreatiegebied. Plannen zijn er voor een nieuwe hangaar op het vliegveld, de MAB (auto- en motorcross) breidt haar programma uit, en de weg richting Cocksdorp slibt dicht. Bewoners van Zuid-Eierland en directe omgeving, hebben hier mee te maken en ervaren dat geluid de overhand heeft en de rust verdwijnt. SKT ziet op heel Texel de toename van geluid. 't meest, maar zeker niet alleen, door autoverkeer. Rust is wat toeristen verwachten op Texel en waar bewoners recht op hebben. SKT is er voorstander van dit punt op de politieke agenda te zetten.  

verstening in het concentratiegebied en in het landschap
In De Koog is de zorg uitgesproken over de grote hoeveelheid bungalows en huisjes die worden gebouwd aan of grenzend aan het Mienterglop. Het landelijke weggetje verandert in een aaneenschakeling van woningen en bungalows. Zorgen zijn er over de sfeer en de toename van verkeersbewegingen. Angst is er voor wat er nog meer gaat komen dat niet tegen te houden is. SKT is samen met andere maatschappelijke stichtingen uitgenodigd door de werkgroep “Verstening” om van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

ontwikkeling tubantia
Naast Tubantia, aan de Pontweg tussen Den Burg en De Koog, zijn nieuwe woonunits gebouwd door Stichting Woontij. Ze voorzien in een behoefte, want de woningnood op Texel is hoog. Het zijn tijdelijke woningen. Ook in dit geval is er, hoewel ze niet van steen zijn, sprake van de spreekwoordelijke verstening. Een lint aan bebouwing langs dit stuk van de Pontweg komt steeds dichterbij. SKT vraagt zich af of het voormalige appartementencomplex Tubantia mag blijven staan en of hier sprake is van verplaatsing van slaapplaatsen?

ruimtelijke kwaliteit
Dit jaar wordt door de gemeente gewerkt aan de nota 'Van Welstandsnota naar Nota Ruimtelijke kwaliteit'. De welstandsnota van Texel die nu geldt is bijzonder. Hele delen van het eiland zijn welstandsvrij, terwijl het landschapsbeeld zo belangrijk is voor bewoners en zeker voor toeristen. SKT zou graag weer zien dat heel Texel onder een vorm van welstand komt.   

 

 

doe mee.

Vindt u ook dat behoud en herstel van de Texelse kernwaarden de hoogst mogelijke prioriteit moet hebben? 
Steun Stichting Kernwaarden Texel in haar missie door:

 

 1. Kritisch met ons mee te denken. 
  SKT heeft een klankbordgroep. Leden van de klankbordgroep kunnen gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren, van informatie voorzien, en meedenken over de te volgen koers. Wie mee wil doen kan zich aanmelden als lid van de klankbordgroep bij de secretaris via de email.

   

 2. Donateur te worden.
  Wij kennen geen betaalde functies maar hebben toch onvermijdelijke kosten zoals voor de website, drukwerk en porto. We zijn daarom bij voorbaat dankbaar voor uw bijdrage. 
  U kunt deze overmaken op bankrekening NL80 TRIO 0197 9768 59 ten name van Stichting Kernwaarden Texel met vermelding van uw email adres.

   

 3. Klankbordlid én donateur te worden.

blijf op de hoogte.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
logo stichting kernwaarden texel.png

Telefoon: 0222-319536 /06-53733382 

Email: info@stichtingkernwaardentexel.nl


Kamer van Koophandel nummer: 61554340

ANBI (RSIN) 854388539

Bankrekening NL80 TRIO 0197 9768 59