De mooiste plaats op aarde? Texel. Geen twijfel mogelijk. De natuur is er van een ongekende schoonheid, de maan en sterren verlichten ’s nachts het eiland, het weidse en gevarieerde landschap is rijk aan cultuurhistorie en van dit alles gaat een ongekende rust uit dat zijn gelijke niet kent.


 

De Stichting Kernwaarden Texel vindt Texel ook de mooiste plek. We maken ons sterk voor behoud en herstel van de Texelse kernwaarden: rust, ruimte, natuur, open landschap, cultuurhistorie, de nachtelijke duisternis. 

 

We doen dit door goed te kijken welke gevolgen ruimtelijke ontwikkelingen hebben voor de kernwaarden. Onze bevindingen leggen we voor aan burger en politiek.


 

 

de kernwaarden.

Het zijn de kernwaarden die mede de identiteit van Texel en Texelaars bepalen en Texel maken tot wat het (nog steeds) is: herkenbaar anders en uniek. Deze kernwaarden zijn geen doodlopende sporen uit het verleden maar leiden naar de toekomst. Ze verbinden verleden, heden en toekomst.

 

rust

Weg uit de drukte, even de rust opzoeken, echte stilte en niets aan het hoofd. Na een periode van inspanning wil je een moment van ontspanning. Op Texel is de rust nog te vinden. Maar het staat onder druk. Geluidshinder is er van het toegenomen autoverkeer en door het groot aantal evenementen is er nooit meer niks te doen. Om rust te kunnen blijven bieden hoeven we niet veel te doen, eerder dingen te laten.  

ruimte

Texel is een slechts een ministipje op de wereldbol. Klein van stuk. En toch is er op dat stipje  ruimte voor de 14000 bewoners en de jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Hoe dat kan? Omdat Texelaars gekozen hebben om de verblijfsrecreatie te concentreren rond de dorpen De Koog en De Cocksdorp en de rest van Texel zoveel mogelijk vrij te houden. Hierdoor ben je, ook als je in De Koog bent, met een paar stappen, op plekken waar je ruimte kunt ervaren als alleen van jou.  

natuur

De variatie aan flora en fauna op Texel is in alle jaargetijden ongekend groot. Deze rijkdom aan natuur koesteren we. Ook voor bezoekers van Texel is deze grote variatie aan natuur in zowel de natuurgebieden als in het open cultuurlandschap dé reden het eiland te bezoeken. Het is de grootste toeristische trekpleister van Texel. Wie wil dat nu prijsgeven?

 

open landschap

Een open landschap, waar het zicht tot verten reikt maakt Texel niet uniek. Wel dat het vergezichten zijn over meerdere landschapstypen. Dat komt nergens anders voor. Het evenwicht van verschillende landschappen op Texel houden we graag zoals het is. Herkenbaar in hun vorm, gebruik en sfeer met bebouwing en landgebruik die past bij het desbetreffende landschap.  

cultuurhistorie

In het Texels landschap liggen de sporen van het verleden. Tuinwallen, schapenboeten en drinkkolken zijn de parels in het Texelse boerenlandschap. Geboren uit schaarste en nu van ongekende schoonheid. Behoud en vooral beheer van dit en al het ander erfgoed verdienen hoge prioriteit. We zien daarom liever geen tuinwallen verdwijnen, boeten instorten en kolken die worden gedempt. Het zijn ingrepen in een eeuwenoud landschap die niet terug te draaien zijn. 

 

nachtelijke duisternis

Op Texel kan het ’s nachts nog echt donker zijn. Door het ontbreken van kunstlicht is er vrij zicht op sterren en planeten. De nachtelijke duisternis laat je ervaren hoe groot en vooral hoe mooi het heelal is. Deze ervaring willen we niemand onthouden. We zijn voor het terugdringen van ‘lichtvervuiling’ door openbare- en andere verlichting alleen in te zetten op plekken waar het nodig is. 

 

 

over de stichting.

Ideeën, plannen en besluiten die invloed kunnen hebben op de mooiste plek van de wereld worden door de politiek getoetst aan de Texelse kernwaarden. Op die manier kan het eiland zich ontwikkelen zonder aan bewezen kwaliteiten schade te doen. Dat is de theorie. 


In de praktijk is er de waan van de dag en het economisch belang op korte termijn waarbij de Texelse kernwaarden wel eens vergeten worden. Daarom houden we als SKT een vinger aan de pols bij politieke besluitvorming. We informeren de politiek en de bevolking over het belang van de kernwaarden voor het eiland. Want de kernwaarden garanderen dat we Texel mooi en leefbaar kunnen houden voor nu en later.

onze visie 

Iedereen op Texel begrijpt het belang van de ruimtelijke kernwaarden voor een duurzaam mooi eiland. 

klik hier voor het visiedocument

bestuur

Het bestuur van de Stichting Kernwaarden Texel bestaat uit: 
Kees Boon (voorzitter/penningmeester) 
Joop Groeskamp (secretaris) 
Jan Boon 

Martijn Eelman 

Swier Oosterhuis 

André van der Vliet

 

raad van advies

SKT wordt sinds juli 2020 ondersteund door een Raad van Advies,

Adviseurs die het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven. 
Aan bestuurders en anderen worden geen beloningen uitgekeerd.

 

Klik hier voor een korte kennismaking met de bestuursleden.

 

 

 

bestuur juli 2020 DSC_0018.JPG

 van links naar rechts: Swier Oosterhuis, Joop Groeskamp, André van der Vliet, Kees Boon, Maarten Roeper, Jan Boon (Martijn Eelman ontbreekt op de foto)

doelstellingen zoals verwoord in de statuten

De instandhouding, het herstel en de promotie van de ruimtelijke kernwaarden van Texel. Dit in het belang van het behoud van de schoonheid, eigenheid en aantrekkelijkheid van het eiland om er te wonen, te werken en te verblijven. Zij streeft daarbij naar een goede balans tussen de ruimtelijke kernwaarden en de economische activiteiten. De genoemde kernwaarden zijn rust, ruimte, natuur, open landschap, cultuurhistorie en nachtelijke duisternis.

contact
Stichting Kernwaarden Texel

Email: info@stichtingkernwaardentexel.nl
Telefoon: 0222-319536
 (secretaris Joop Groeskamp)

 

wat houdt ons bezig.

zorgen over onduidelijke beslissingen B&W om agrariërs meer ruimte te geven

Ten einde opheldering te verkrijgen over de precieze bedoelingen van B&W stuurde SKT een brief aan de raadsleden met een aantal vragen die ze kunnen stellen. lees hier de brief

 

toeristische toekomstplan

Het houdt heel Texel bezig en dat is ook logisch: het aantal toeristische bedden dat er is en de sociaal- economische aspecten die dat met zich meebrengt en natuurlijk ook de ruimtelijke consequenties. SKT heeft in een uitgebreide reactie (mèt spoedig antwoord van de wethouder) laten weten hoe ze aankijkt tegen de richtinggevende kaders die B&W zouden willen hanteren om een toeristische toekomstvisie op te stellen. SKT maakte tevens gebruik van de mogelijkheid om in te spreken bij de raadscommissie. Intussen beraad SKT zich op een manier om effectief te komen tot vaststelling van het juiste aantal slaapplaatsen op basis van bestemmingsplan, boekingssites, websites, eigen kennis en verleende vergunningen.

 

verplaatsing recreatieve slaapplaatsen

Bestemmingsplanwijziging Pontweg 160-164, Mienterglop, Oude Diikje 4-4A

 

SKT is niet alleen zelf attent op de kernwaarden, ook bewoners en bezoekers van het eiland weten ons te vinden. De onrust over de verplaatsing van recreatieve slaapplaatsen van Pontweg 160/4 naar het Mienterglop heeft ons via meerdere kanalen bereikt. 


Als SKT kijken we dan altijd goed naar de kernwaarden en of deze in het geding zijn. Op het eerste gezicht leken hier de kernwaarden niet direct geschaad. De recreatieve slaapplaatsen zouden binnen het concentratiegebied worden verplaatst en er leek op het eerste gezicht sprake van het winnen van ruimte. 

 

We hebben het ontwerpplan grondig bestuurd en komen tot de conclusie de kernwaarde open ruimte wel degelijk in het geding is. Netto vindt er geen kwaliteitsverbetering plaats en zou er verstening komen op een nu nog open gebied. SKT heeft daarom een zienswijze ingediend tegen het plan. Directe aanleiding is dat landschappelijke kwaliteitsverbeteringen in het plan nergens hard worden gemaakt. 

Uiteindelijk besloot ook de gemeenteraad om geen medewerking te verlenen. SKT blijft de situatie ter plekke volgen omdat de belanghebbende nog een beroep heeft ingesteld tegen het besluit van de raad.

 

instagram 

In de statuten van SKT is opgenomen dat de stichting de kernwaarden van Texel in stand houdt, herstelt en promoot. De meeste tijd zijn we bezig met de instandhouding en het herstel. Maar nu ook eens de promotie. 

 

Met de fotowedstrijd Vang de Nacht hebben we iedereen uitgenodigd de schoonheid van de nachtelijke duisternis op Texel vast te leggen. Deze foto’s hebben we gedeeld op ons nieuwe instagramaccount @stichtingkernwaardentexel. Het geeft een impressie hoe mensen geïnspireerd raken door de nachtelijke duisternis op Texel.  De winnende foto is in de nacht van de nacht op 24 oktober bekend gemaakt.

Binnenkort zullen we een andere kernwaarde van Texel centraal stellen op onze Instagram. Houdt het in de gaten.

 

 

regionale energie strategie (RES)

Dat we op termijn afscheid moeten nemen van fossiele brandstoffen voor onze energiebehoefte is onomkeerbaar. Dat we meer moeten inzetten op duurzamere manieren van energieopwekking is daarvan een logisch gevolg. Maar daarna komt de discussie, welke vorm van energieopwekking past ons het best. 

 

Voor Stichting Kernwaarden Texel is het vooral de vraag hoe we duurzame energie gaan opwekken zonder daar het Texelse landschap de dupe van te laten worden. Kortom: Hoe kan met behoud van de Texelse kernwaarden de energietransitie vormgegeven worden. Een ongelofelijk moeilijk vraagstuk.

De Regionale Energie Strategie van de provincie geeft een voorzet hoe de energietransitie eruit gaat zien. Het Texelse college heeft daarop gereageerd en heeft een lijst van wensen en bedenkingen opgesteld. 

 

SKT is kritisch op zowel de RES als de lijst van wensen en bedenkingen. We zijn van mening dat de kernwaarden niet als uitgangspunt zijn genomen, terwijl dat wel de regel is. We mengen ons in het debat om straks niet voor een voldongen feit te staan. Zowel onze reactie op de RES als de reactie op de  wensen en bedenkingen van het college zijn terug te lezen.

 

 

over Paragliders en omgevingsvreemd geluid. 

Texel-West dat zich uitstrekt van de Slufter tot en met De Hors is een aangewezen stiltegebied. Een deel daarvan is het gebied De Westen. Bewoners van dit gebied zijn zich bewust van het belang voor flora en fauna van een stiltegebied. Samen met De Lieuw hebben ze het weidevogelbeheer opgepakt om te zorgen dat de vogelstand daar op niveau blijft. 

In deze omgeving zouden straks zomaar paragliders kunnen opstijgen en landen. B&W heeft een op een verzoek daartoe, op basis van de openbare orde en veiligheid, een verklaring van geen bezwaar afgegeven. De beoordeling of een ontheffing/vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is, ligt bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

 

Samen met de bewoners van De Westen zijn we van mening dat een stiltegebied niet gebruikt moet worden voor luchtvaart. Rust is een belangrijke kernwaarde voor Texel. Met deze kernwaarde beloven we onszelf dat we in een omgeving kunnen zijn waar alleen het geluid aanwezig is wat bij een plek hoort of wat we daar kunnen verwachten. Op de haven in Oudeschild verwachten we geluiden van gepruttel van motorbootjes, getik van touwen tegen aluminium masten, en soms het zware motorgeluid van kotters. Op het oude land van Texel verwachten we het geluid van weidevogels, koeien, schapen en soms een trekker. Zo heeft elk landschap, elke plek op het eiland een eigen klank. 

 

Die helderheid wordt bewaakt door bijvoorbeeld rust als kernwaarde van het eiland te noemen en door het aanwijzen van stiltegebieden. Als SKT zien we erop toe dat bij besluiten door B&W, gemeenteraad, Rijk en Provincie rekening wordt gehouden met deze belangrijke kernwaarde. De ingediende zienswijze paramotors is hier terug te lezen

in veilige handen

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkartier (HHNK) heeft het voornemen een kunstwerk te plaatsen bij 't Horntje. Het eerste wat reizigers naar Texel op het eiland gaan zien is een veertien meter hoge hand. Het kunstwerk met de titel “In veilige handen’ wordt geplaatst ter herinnering aan de dijkversterking. Het ontwerp is van kunstenaars Maree Blok en Bas Lugthart.

SKT vindt dat het kunstwerk ernstig afbreuk doet aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, in tegenstelling tot het HHNK dat juist het omgekeerde beweerd. 

SKT staat in haar bezwaar niet alleen. Veel omwonenden, Texelaars en toeristen delen de zorgen. In de reacties die we hebben ontvangen zijn de meest genoemde bezwaren de hoogte van het werk in combinatie met de plek waar het wordt geplaatst. Men is bang dat het een verzamelplek wordt voor groepen en dat het toeristen naar deze duin trekt ondanks dat het daar niet voor ingericht is. In het archief is het bezwaarschrift te lezen dat SKT heeft ingediend. 

Op 10 januari jl. vernamen wij dat b en w ons bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning ongegrond heeft verklaard. Hier zijn we tegen in beroep gegaan bij de Rechtbank Noord-Holland.

Inmiddels heeft de rechtbank besloten en moet B&W komen met een nieuw besluit op de bezwaren, maar dan met inachtneming van wat de rechtbank daarover zei. Die oordeelde namelijk dat SKT inderdaad gelijk had met te stellen dat de bestemming plaatsing van het kunstwerk niet toeliet en dat er ook geen sprake was van een bijdrage aan landschap en cultuurhistorie. De uitspraak van de rechtbank is hier terug te lezen.

 

folietunnels

Bij menig agrarisch bedrijf worden lange folietunnels geplaatst. Die worden gebruikt voor het opkweken van planten, bloemen en groentesoorten. Voor het plaatsen van folietunnels zijn enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Uitgezonderd de bestemming Agrarisch – Hoge Berg, mogen folietunnels geplaats worden op het agrarische land (dus hoeft niet in een bouwvlak of binnen het bestemde erf) tot een max van 1000 m2 per bedrijf. Dit mag bij recht, dat betekent dat er geen afwijking op basis van het bestemmingsplan voor nodig is. Er vindt dan ook geen toets aan de landschappelijke kwaliteit of inpassing plaats. Wel moet een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) te worden aangevraagd. Er zijn geen regels voor tijdelijkheid.

Omdat op Texel steeds meer folietunnels verrijzen, in gebieden die we juist zo waarderen om het open en natuurlijke karakter zijn we geen voorstander van deze bouwwerken. Zeker met de wetenschap dat het tijdelijkheid niet afgebakend is.

VAB

VAB is de afkorting voor Vrijkomende Agrarische bebouwing. Door schaalvergroting van boerenbedrijven zijn er steeds meer boerderijen en schuren op Texel die niet meer voor hun oorspronkelijke doel worden gebruikt. De bestemming van het perceel kan omgezet worden naar wonen. 

Voor het aanzien van het landschap heeft dit gevolgen. Het van oorsprong boerenkarakter van de omgeving dat bepaald werd door de boerderij met de opstallen en soms een boomsingel, maakt plaats voor moderne woonhuizen die geen binding hebben met het landschap en ook met elkaar geen samenhangend geheel vormen.  

SKT maakt zich daar zorgen over. Want de aantrekkingskracht van het eiland zit in de variëteit aan landschapstypen. Die lijkt nu geleidelijk aan te verdwijnen. 

 

 

plukweide Den Hoorn

Aan de dorpsrand van Den Hoorn is langs de Rommelpot/Slingerweg een kleine pluktuin. De eigenaar van de tuin wil graag uitbreiden. SKT heeft daar bezwaar tegen aangetekend. Onze bezwaren betreffen de aantasting van de rust in het gebied en afbreuk die het doet aan het landschappelijke (boeren) karakter van de mooie dorpsrand van Den Hoorn. Daarom stellen we voor dat de plukweide beperkt moet blijven tot de huidige oppervlakte, er geen auto’s worden toegelaten en de bezoekers de aangrenzende huizen niet al te dicht kunnen benaderen. Tevens vinden wij dat de eventuele vergunning niet eeuwig mag gelden, zodat de situatie na verloop van tijd opnieuw kan worden beoordeeld. De uitspraak op het bewaar is in zien in het archief.

De gemeente besloot om de verleende vergunning in te trekken. Daartegen is inmiddels door de belanghebbende beroep aangetekend. De zitting van de rechtbank zal een dezer weken plaatsvinden. Intussen is een tweede verzoek om een pluktuin te mogen hebben door de gemeente van de hand gewezen. In die procedure is ook SKT gehoord. De gemeente heeft de vergunning niet verleend.

Begin juli is een (derde) aanvraag ingediend om een pluktuin te mogen realiseren.

 

doe mee.

Vindt u ook dat behoud en herstel van de Texelse kernwaarden de hoogst mogelijke prioriteit moet hebben? 
Steun Stichting Kernwaarden Texel in haar missie door:

 

  1. Kritisch met ons mee te denken. 
    SKT heeft een groep van adviseurs. Leden van deze groep kunnen gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren, van informatie voorzien, en meedenken over de te volgen koers. Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij de secretaris via info@stichtingkernwaardentexel.nl

     

  2. Donateur te worden.
    Wij kennen geen betaalde functies maar hebben toch onvermijdelijke kosten zoals voor de website, drukwerk en porto. We zijn daarom bij voorbaat dankbaar voor uw bijdrage. 
    U kunt deze overmaken op bankrekening NL80 TRIO 0197 9768 59 ten name van Stichting Kernwaarden Texel met vermelding van uw email adres.

Data bestuursvergaderingen in 2021

18 januari

1 maart

12 april

3 mei

7 juni

5 juli

2 augustus

6 september

4 oktober

1 november

6 december

blijf op de hoogte.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor de inzending!