De kernwaarden

Het zijn de kernwaarden die mede onze identiteit bepalen en Texel maken tot wat het (nog steeds) is: herkenbaar anders en uniek. Onze kernwaarden zijn geen doodlopende sporen uit het verleden maar leiden naar de toekomst. Ze verbinden verleden, heden en toekomst.

Stichting Kernwaarden TexelRust

In een wereld met toenemende onrust is rust een schaars goed dat toekomst heeft. Behoud ervan vraagt om voorzichtigheid en discipline. Niet alles kan overal.

Ruimte

Texel moet niet voller worden. Het is nu nog mogelijk om in grote delen van Texel te fietsen of te wandelen zonder veel mensen tegen te komen, wat ook geldt voor het hoogseizoen. Dat moet zo blijven want het onderscheidt ons van gebieden waar het massatoerisme heerst. Ook de verblijfsrecreatieve bebouwing moet beperkt blijven tot de bestaande concentratiegebieden zodat het landschap niet verder versteent.

Open landschap

De openheid van zowel het cultuurland als veel natuurgebieden is kenmerkend voor Texel. Overal vrije uitzichten. Maar vooral de veelheid en variatie van de verschillende landschapstypen binnen een betrekkelijk klein gebied maken Texel tot een afwisselende belevenis. Terughoudendheid bij bosaanplant, tegengaan van niet passende bebouwing buiten de bestaande kernen en strijd tegen verrommeling moet daarom de boodschap zijn. Het beeldkwaliteitsplan dat onderdeel is van het bestemmingsplan voor het buitengebied moet consequent worden toegepast

Stichting Kernwaarden TexelNatuur

De rijke natuur van Texel moeten we koesteren. Ook hier een enorme variatie aan flora en fauna, een trekpleister voor een toenemend aantal liefhebbers in alle jaargetijden. Toch vinden wij uitbreiding van de bestaande natuurterreinen niet langer wenselijk, zeker niet als dat ten koste gaat van het agrarisch productiegebied. Want ook goed onderhouden cultuurland met een moderne bedrijfsvoering en zonder rommelige uitwassen, geeft contrastwerking en draagt dus bij aan de variatie.

Cultuurhistorie

Door tuinwallen, schapenboeten en drinkkolken is het landschap van het oude deel van Texel uniek in de wereld. Het zijn de bezienswaardige sporen van menselijk handelen in het verleden. Behoud en vooral herstel daarvan verdienen hoge prioriteit in goed overleg met de betrokken eigenaars.

Nachtelijke duisternis

Texel hoort tot de weinige gebieden in West Europa waar het ’s nachts nog echt donker kan zijn. Vrij zicht op sterren en planeten. Het nog verder terugdringen van ‘lichtvervuiling’ door verminderen van de openbare verlichting en het tegengaan van nieuwe lichtbronnen is goed voor mens, natuur en milieu.

Financiën per 01.01.18

Download het financieel overzicht per 1 januari 2018.

PDF

Download de pdf met alle informatie over de kernwaarden, doelstelling, het bestuur en de contactgegevens.

Ga naar boven