Nieuwsbrief maart 2017

Texel heeft goud in handen. Houd het vast!!

Rust, ruimte, natuur, open landschap, cultuurhistorie en nachtelijke duisternis zijn de kernwaarden waaraan Texel een groot deel van zijn aantrekkelijkheid dankt als woongebied en vakantiebestemming. Behoud en versterking van deze waarden is het doel van onze Stichting Kernwaarden Texel (SKT). Wij doen dat door in het vroegst mogelijke stadium te reageren op plannen van gemeentelijke en andere overheden en door het zelf ontwikkelen van ideeën die in het belang zijn van de kernwaarden waaraan Texel zijn natuurlijke en economische kracht ontleent. Ook spreken wij in bij vergaderingen van de raadscommissie en zoeken publiciteit telkens als daar aanleiding voor is.

Draagvlak

Inspreken hebben wij bijvoorbeeld gedaan toen b en w wilden meewerken aan een cultureel centrum met 40 bedden op een landschappelijk kwetsbare plek aan de Mokweg bij Den Hoorn. Wij achtten dit een onaanvaardbare aantasting van de ruimtelijke kernwaarden. Het plan is van de baan omdat de raad alle zogenaamde innovatieve bedden heeft geschrapt. Bij die gelegenheid bleek eens te meer dat het behoud van de Texelse kernwaarden bij veel mensen op Texel hoog in het vaandel staat. Ontwikkeling is goed maar laat het alstublieft niet ten koste gaan van het mooie eiland, werd veel gehoord. En eigenlijk is dat precies waarvoor de SKT zich inzet. Onze meest recente actie is inspraak tegen de aanwijzing van een evenemententerrein aan de dorpsrand van De Waal.

Principes...

Een terugkerend punt op de tweemaandelijkse vergaderingen van de SKT zijn de Texelse kernwaarden versus de Texelprincipes. De gemeenteraad heeft besloten dat alleen de kernwaarden toetsingskader zijn voor het beleid en dat de Texelprincipes dienen voor inspiratie. Toch worden in de gemeentelijke beleidsstukken de principes herhaaldelijk als toetsingsmiddel genoemd. Wij hebben daarover geklaagd bij de wethouder. Die geeft ons keer op keer gelijk maar er wordt geen gevolg aan gegeven. Nu blijkt dat het zit in de beleidsambtenaren die vinden dat de kernwaarden te statisch van karakter zijn. De Texelprincipes zijn, zo zeggen zij, actief en bieden houvast bij het beoordelen van wat we doen. Met de principes zou beter te wegen zijn of een aanvraag voor een evenement of activiteit passend is bij het eiland. Wij zijn het daarmee totaal niet eens en vinden dat je met de principes alle kanten op kunt en daarmee de deur openzet voor ongewenste ontwikkelingen al of niet onder de mom van innovatie. Wij blijven dus strijden voor handhaving van de kernwaarden als enig toetsingskader.

Financiën

De strategie voor de Stichting Kernwaarden zal worden aangescherpt. Een opbouwend kritische aanpak richting politiek staat ons voor ogen. Tegelijk wil de SKT meer naar buiten treden om de kernwaarden bij bewoners en bezoekers van Texel onder de aandacht te brengen en ze in een volgende coalitie scherp op het netvlies te krijgen`. Om dat goed te doen met gebruikmaking van de moderne communicatiemiddelen hebben wij donateurs nodig. Wij doen daarom een beroep op u. Steun ons met een bescheiden periodieke bijdrage op NL80 TRIO 0197 9768 59. Dat is voor ons niet alleen van financieel belang, het vergroot ook het draagvlak van de SKT bij samenleving en politiek. Door de Belastingdienst is de SKT erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Steun ons ook met opbouwende kritiek, ideeën en tips. Zonder twijfel gaat het om een goed doel: behoud van het goud dat we in handen hebben!

2016 – Waar zijn we mee bezig

Beleid en activiteiten van de SKT worden bepaald door de actualiteit. Telkens als zich plannen of beleidsvoornemens van overheids- en andere instanties aandienen die gevolgen hebben voor de ruimtelijke kernwaarden, dan reageren wij daarop in het vroegst mogelijk stadium. Wij hebben ons intensief bemoeid met het bestemmingsplan voor het buitengebied, wat tot een groot aantal wijzigingen van het oorspronkelijke ontwerp heeft geleid. Ook hebben wij onze visie gegeven op het ontwerp bestemmingsplan van Den Hoorn voor wat betreft het ‘groene’ deel daarvan, het tuunwallen- en schapenland bij de kerk. We zijn op bezoek geweest bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om onze visie te geven wat betreft de landschappelijke aspecten van de voorgenomen dijkverzwaring en de bouw van nieuwe gemalen. Bij contacten met het gemeentebestuur is duidelijk geworden welke rol de kernwaarden moeten spelen bij de beoordeling van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en welke invloed de Planet Texel-ideeën en de Texelprincipes daarbij hebben. Door de gemeenteraad is vastgesteld dat de ruimtelijke kernwaarden leidend toetsingskader en fundament zijn voor gemeentelijke besluiten. De Texelpricipes zijn daarbij inspiratiebron. Wij zeggen: de Texel principes zitten ons niet in de weg zolang ze de kernwaarden niet aantasten. De raad ging ook akkoord met onze inbreng in de startnotitie voor de nieuwe beleidsnota voor Recreatie en Toerisme. Bij de openbare discussie over deze belangrijke nota nemen wij dezelfde plaats in als het Texels Ondernemersplatform (TOP) en de VVV. We zitten dus in de stuurgroep en in de werkgroepen en hebben het daar behoorlijk druk mee. De discussie is nu in een beslissend stadium zodat er spoedig antwoord zal zijn op de vraag in hoeverre er nog ontwikkelingsmogelijkheden zijn wat betreft de verblijfsrecreatie. De gemeenteraad heeft daarbij het laatste woord.

Intussen hebben we ons ook bemoeid met andere zaken waarbij de ruimtelijke kwaliteit van Texel in het geding kan zijn. We hebben meegedaan aan de workshops Texel Water van het Hoogheemraadschap en gaven input bij de beeldvormingssessie die voor gemeenteraad en dorpscommissies werd gehouden in verband met het beheersplan voor de openbare ruimte. Uit twee incidenten bleek dat tuinwallen op Texel onvoldoende worden beschermd. Wij hebben bij b en w en de gemeenteraad gepleit voor andere criteria bij het beoordelen van een sloopvergunning en om strikte handhaving als tuinwallen zonder vergunning worden gesloopt.

 

Ga naar boven